Loading...

Zarządzanie informacjami poufnymi w firmie

Umowa o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa to umowa prawna, której celem jest ochrona poufnych informacji firmy przed ich ujawnieniem osobom trzecim.

Istnieją dwa rodzaje umów tego rodzaju w jedną stronę lub też zobowiązania wzajemnie. Przykładowo umowa jednostronna może wystąpić w przypadku zatrudnienia nowego pracownika w firmie. Wówczas zostaje on zobowiązany jest do zachowania informacji dotyczących przedsiębiorstwa. W czasie wykonywania swoich obowiązków ma on oczywiście pełny dostęp do danych, jakie są mu niezbędne do pracy na swoim stanowisku. Umowa może zawierać różnego rodzaju kary umowne, w przypadku naruszenia warunków umowy. Oczywiście w umowie należy określić przez jaki czas po wygaśnięciu umowy o zatrudnieniu będzie jeszcze obowiązywała umowa o zachowaniu tajemnicy. W przypadku, kiedy firma nawiązuje współpracę z inną, przykładowo w celu wspólnej realizacji dużego projektu, może okazać się konieczne przekazanie pewnych informacji drugiej stronie. Wówczas zapisy o zachowaniu tajemnicy będą dotyczyły obu stron. Ponadto umowa tego rodzaju powinna również zawierać klauzulę określającą, komu innemu odbiorca może ujawnić poufne informacje w trakcie współpracy.

Na przykład druga strona może mieć własnych księgowych i prawników, którzy mogą potrzebować przejrzeć informacje. Lub też mogą zlecić stronie trzeciej wykonanie niektórych zadań.

Naturalnie strony powinny określić, co uznaje się za informacje poufne, a co nie. Biorąc pod uwagę, że każda ze stron stara się chronić swoje interesy, ponieważ strona ujawniająca stara się jak najbardziej poszerzyć tę definicję, aby upewnić się, że odbiorca nie znajdzie luki i zacznie wykorzystywać tajemnic handlowe lub know-how strony ujawniającej. Z drugiej strony odbiorca informacji poufnych upewnia się, że informacje, które powinien on zachować w tajemnicy, są wyraźnie zidentyfikowane, aby wiedział, co może, a czego nie może zostać użyte. Kiedy chcemy aby umowa została prawidłowo skonstruowana z pomocą może przyjść adwokat Katowice to miasto w którym znajdziemy profesjonalne porady kancelarii prawnych. Prawnik, który posiada doświadczenie w przepisach związanych z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa.