Loading...

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje w czasach komunizmu

Osobom prowadzącym działalność opozycyjną w latach 1944 do 1989 na rzecz zachowania niepodległego bytu Państwa Polskiego, a które z tego powodu były represjonowane przez władze komunistyczne, należy się odszkodowanie od Skarbu Państwa.

Możemy się o odszkodowanie i zadośćuczynienie starać, jeśli otrzymaliśmy prawomocny wyrok o unieważnieniu orzeczeń sądowych wydanych w czasie panowania władz radzieckich.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje w czasach komunizmu

Kiedy należy się odszkodowanie dla osób represjonowanych

Poza odszkodowaniem możemy również ubiegać się od Skarbu Państwa o zadośćuczynienie za wszelkie represje, jakich doznała osoba za działalność w opozycji. W okresie komunizmu była to między innymi konieczność ukrywania się przed władzami, często długotrwała, utrata pracy, utrata przywilejów emerytalno-rentowych, co również częstokroć powodowało pogorszenie się sytuacji finansowej całej rodziny osoby represjonowanej na długie lata. Ponadto należy wspomnieć o szkodach psychicznych często całych rodzin, których życie ulegało zmianie w wyniku braku kontaktu, zerwanych więzach rodzinnych, stresu związanego z inwigilacją oraz z koniecznością ukrywania się.

Represje władz komunistycznych często wynikające z samego faktu wydania orzeczenia lub decyzji o internowaniu odczuwalne są w większości przypadków do dnia dzisiejszego, rzutując na sytuację materialną represjonowanego i jego całej rodziny, przykładowo poprzez utratę pracy, pozbawienie majątku, zdegradowanie z zajmowanego stanowiska, co rzutuje na niskie renty i emerytury, czy też brak oszczędności. Zadośćuczynienie od Skarbu Państwa powinno wynagradzać również te straty moralne osobom, których godność osobista oraz konstytucyjne prawa były naruszane na skutek represji politycznych i wymuszonego ukrywania się przed organami ścigania w obawie przed orzeczeniami sądów, bezprawnym internowaniem lub aresztowaniem.

Wnioski o odszkodowanie dla osób represjonowanych mogą również składać rodziny, to znaczy dzieci, rodzice, rodzeństwo czy małżonkowie, jeśli osoba represjonowana już nie żyje. W tym przypadku całe koszty postępowania sądowego pokrywa Skarb Państwa.