Loading...

Jak działa kodeks pracy w naszym kraju

Kodeks pracy nie rozróżnia zasad zawierania umów o pracę. Niezależnie od rodzaju umowy o pracę zawierane są podobnych zasadach, z których najbardziej typowe są umowy na czas nieokreślony.

W ostatnim czasie obserwuje się jednak tendencję do odchodzenia od tej formy zatrudnienia na rzecz umów na czas określony lub umów cywilnoprawnych. Umowa o pracę na czas określony zawierana jest albo do uzgodnionego terminu kalendarzowego, albo do terminu, który może być określony przez fakt, który nastąpi w przyszłości. Kodeks pracy pozwala pracodawcy na zawieranie kolejnych umów o pracę na czas określony z ten sam pracownik. Umowa o pracę na okres próbny zostaje zawarta w przypadku, gdy przed podjęciem decyzji o nawiązaniu stosunku pracy jedna lub obie strony chcą zapoznać się z warunkami przyszłej realizacji wzajemnych praw i obowiązków w miejscu pracy. Zawarcie takiej umowy należy do stron. Okres próbny nie może przekraczać trzech miesięcy, po okresie próbnym strony nie mogą zawrzeć kolejnej umowy na okres próbny, z wyjątkiem sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy.

Można ją również zawrzeć ponownie, po upływie co najmniej 3 lat od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę.

Co do zasady, pracownik może być zatrudniony u tego samego pracodawcy tylko na podstawie takiej umowy. Strony mogą jednak przedłużyć okres próbny o 3 miesiące, jeżeli w zawartej umowie ustalą, że okres próbny jest krótszy. W przypadku kiedy pracodawca chce wcześniej zwolnić pracownika, musi przestrzegać pewnych zasad. Przykładowo zwolnienie powinno być skonsultowane z związkiem zawodowym reprezentujący pracownika, pracodawca musi o tym powiadomić na piśmie o zamiarze rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę na czas nieokreślony za wypowiedzeniem. Związek zawodowy może pisemnie przedstawić pracodawcy zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem. Zgoda związku jest wymagana tylko w przypadku pracowników posiadających szczególne zabezpieczenie przed zwolnieniem. Jeżeli jednak zachodzą jakieś niejasności wówczas może przydać się prawnik prawa pracy.