Loading...

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika?

Jesteś przedsiębiorcą i trafiłeś na nierzetelnego klienta? Chcesz odzyskać pieniądze, które jest Ci winien za dostarczony towar, bądź wykonaną usługę? Nie wszystko stracone!

Prowadząc własny biznes trzeba mieć świadomość, że są kontrahenci, którzy mają problemy z późniejszą zapłatą należności albo po prostu migają się od tego. Jednakże każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, że ma prawo wysłać sporządzone przez siebie wezwanie do zapłaty, podając odpowiedni, zazwyczaj 7 – dniowy termin zapłaty należności.

Jeżeli takie działanie nie przyniesie oczekiwanego skutku – zapłaty wierzytelności – warto udać się do zaufanego prawnika, adwokata bądź radcy prawnego, który porządnie zajmie się sprawą. O pomoc adwokata możesz zwrócić się między innymi poprzez internetową stronę tej kancelarii adwokackiej https://adwokat-grzywna.pl/ w Chełmie. Kolejnym krokiem, który tym razem może podjąć prawnik jest wytoczenie powództwa przed Sąd (w zależności od wartości przedmiotu sporu albo Rejonowy, albo Okręgowy) Gospodarczy. Do sporządzenia takiego pozwu niezbędne są faktury wystawione dłużnikowi, a bardzo mile widziane będą również dokumenty wydania zewnętrznego, jeśli mówimy o sprzedaży towarów. Dla podparcia faktów wskazywanych w piśmie, warto zebrać kilku świadków, którzy potwierdzą wymienione w nim informacje. Opłacenie takiego pozwu zależy od rodzaju postępowania, do którego skierujemy pismo. Jeżeli jesteśmy w posiadaniu podpisanych przez obie strony faktur, dokumentów wydania zewnętrznego lub dokumentów urzędowych, można skierować powództwo do postępowania nakazowego. W takim przypadku opłata sądowa będzie wynosiła czwartą część opłaty wskazaną w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Po rozpoznaniu sprawy Sąd wydaje nakaz zapłaty na żądaną kwotę.

Nakaz zapłaty stanowi tytuł egzekucyjny. Warto mieć na uwadze, że pozwany może się od nakazu zapłaty odwołać, wnosząc sprzeciw lub zarzuty (w zależności od charakteru postępowania). Jeżeli pozwany nie zdecydował się na odwołanie w ciągu dwóch tygodni, nakaz zapłaty staje się prawomocny. W takim przypadku reprezentujący prawnik powinien wnieść do sądu o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty. Klauzula wykonalności spowoduje, że nakaz zapłaty stanie się tytułem wykonawczym, co będzie dawało możliwość jego wykonania w drodze przymusu, zazwyczaj w formie egzekucji sądowej.

Następnym krokiem jest wszczęcie egzekucji u Komornika Sądowego. Komornik będzie zobowiązany dokonać wszelkich czynności, które dadzą możliwość wyegzekwowania należności od dłużnika. Jeżeli po przeprowadzonym postępowaniu Komornik stwierdzi, że egzekucja jest bezskuteczna i dokona jej umorzenia, można wytoczyć powództwo przeciwko członkom zarządu spółki kapitałowej (jeżeli naszym dłużnikiem jest spółka), bądź skierowanie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury.

Jak widać, odzyskanie pieniędzy od nierzetelnego kontrahenta nie jest prostą sprawą. Niekiedy jednak walczymy o tak duże sumy, że warto przejść tą całą drogę, aby z powrotem odzyskać to, co nam się należy.